2018-05-28

Przetarg nieograniczony - instalacja centralnego ogrzewnia, wentylacji

Przetarg nieograniczony- instalacja centralnego ogrzewania,wentylacja

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji wraz z montażem urządzeń grzewczych w Bastionie św. Jadwigi ul. Piastowska, Nysa.

 

AT.270.1.2018                       

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA I:   Zamawiający

I.1)       Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa     

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Edyta Bednarska - Kolbiarz

Adres        

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie

Ul. Wałowa 7

48-300 Nysa

Kod pocztowy

48-300

Miejscowość 

Nysa

Województwo

opolskie

Telefon

 

77 4333337

Faks

77 4333337

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

biuro@ndk.nysa.pl

Adres internetowy (URL)

www.ndk.nysa.pl

 

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1)     Rodzaj  zamówienia:                             roboty budowlane

II.2)     Tryb udzielenia zamówienia :                 przetarg nieograniczony z dnia 28 maja 2018r.

 

II.3)     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  i wentylacji wraz z montażem urządzeń grzewczych w Bastionie św. Jadwigi – II etap

 

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

III.1)

Lp.

Nazwa  i adres wykonawcy

Cena  (PLN)

Gwarancja

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska 46-282 Lasowice Wielkie 53

499 227,89 zł

60 miesięcy

2.

Zakład Wielobranżowy Usługowo – Handlowy Agnik Mieczysław Karolczuk 48-300 Nysa ul. Piłsudskiego 62b

291 766,42 zł

60 miesięcy

 

 

 

III.2)    Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :  

 

 

 

Nazwa wykonawcy

Zakład Wielobranżowy Usługowo – Handlowy Agnik Mieczysław Karolczuk 48-300 Nysa ul. Piłsudskiego 62b

 

Adres        

48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 62b

Kod pocztowy

48-303

Miejscowość 

Nysa

Kraj 

Polska 

Poczta elektroniczna (e-mail)

biuro@agnik.nysa.pl

 

 

Data złożenia oferty

13.06.2018r.

 

 

 

 

 

III.3)    Uzasadnienie  wyboru oferty :

    

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

 

 

 

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH  I OFERTACH

 

IV.1)     Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

 

Nazwa  i adres wykonawcy

Cena ofertowa

(PLN)

Gwarancja

(miesięcy)

Punktacja przyznana

w kryteriach

Łączna ilość punktów

Cena

Gwarancja

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska 46-282 Lasowice Wielkie 53

 

499 227,89zł

60

35,06

40

75,06

Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy Agnik Mieczysław Karolczuk 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 62B

 

291 766,42 zł

60

60

40

100

 

 

 

IV.2)  Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: nie dotyczy

 

Wykonawca

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

 

 

IV.3)  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy

 

Wykonawca

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy

 

 

IV.4) Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 09.07.2018r.

.

IV.5) Data  zawiadomienia:      02.07.2018r.

 

AT.270.1.2018                                                                                                                 13.06.2018r.

 

Zestawienie otwartych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego pn:

„Budowa instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w Bastionie św. Jadwigi w Nysie – etap II”

Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie:  391 400,00 złotych brutto.

Nr oferty              

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

Cena oferowana (brutto)

Gwarancja (m-ce)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska

           46-282 Lasowice Wielkie

499 227,89 zł                 
 

60 m-cy

 

 2.

Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy

          „Agnik” Mieczysław Karolczuk

 

291 766,42 zł                                      
 

 

60 m-cy

Nysa,13.06.2018r.

Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej krupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.

 

Na podstawie art.38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) oraz pkt 9 SIWZ Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlki w Nysie uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.” Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem urządzeń grzewczych i wentylacji w Bastionie św. Jadwigi w Nysie – II etap):

 

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o wysłanie przedmiaru prac w formacie normy - ath lub pdf lecz wygenerowanym również z programu norma, aktualnie dostępny dokument jest to plik zeskanowany, który niestety program nie przyjmuje.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie posiada przedmiaru w wersji edytowalnej.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że od dnia 6.06.2018r. jest w posiadaniu przedmiaru w wersji edytowalnej ATH. Z uwagi na brak możliwości technicznych zamieszczenia pliku ATH na stronie BIP, Zamawiający może przesyłac plik w wersji elektronicznej pocztą elektroniczną na życzenie Klienta.

Załączniki

  Ogłoszenie o przetargu.pdf 5,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SWIZ _cz.I.pdf 6,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SWIZ_cz.II.pdf 4,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SWIZ _cz.III.pdf 4,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  przedmiar.pdf 2,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt umowy.pdf 3,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis techniczny_II etap.doc 121 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rys. nr 1.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bastion instalacja c.o. rozw-.pdf 2,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bastion instalacja ... rozw-zam.pdf 320,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzut piętra.pdf 676,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzut przyziemia.pdf 804,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  decyzja.pdf 2,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pozwolenie.pdf 3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zestawienie ofert.pdf 256,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oświadczenie o prz...itałowej.pdf 436,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomenie o wybo...ej oferty.pdf 800,69 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się